pk10开奖结果

赛绩快报

2018年秋季,2019年夏季成绩

发表时间:2019-06-28 17:16:30   浏览数:449   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

火车头东南区三亚赛鸽演丰站两羽组成绩(演丰-三亚220公里) 
      姓名 鸽棚号   赛鸽足环      赛鸽资料                     实际空距(千米) 飞行速度(米/分)   
 冠军 颜大光067 00-2018-8880138 雄-灰雨点-黄2018-10-07 09:55:18   213.202     1223.1899
     颜大光067 00-2018-5500255 雄-灰-黄    2018-10-07 09:57:13   213.202     1209.8853 ────────────────────────────────────────────────
           火车头东南区三亚赛鸽演丰站速度指定成绩(演丰-三亚220公里)
   
 冠军 孙长瑜002 00-2018-5500002雄-雨点-黄   2018-10-07 10:00:42   213.474     1187.9466
 ────────────────────────────────────────────────
           火车头东南区三亚赛鸽演丰站一把抓成绩(演丰-三亚220公里)
  
 冠军 武  宏029 00-2018-5320028 雄-花-黄  2018-10-07 09:52:37    207.404     1208.5304
 ────────────────────────────────────────────────
         火车头东南线三亚信鸽赛区演丰.雷城二关指定成绩(雷城-三亚300公里)  
 冠军 周  华035 32-2018-0764511雌-灰-黄 2018-10-13 12:06:10     298.169     2166.1326
 亚军 颜大光067 00-2018-8880138雄-灰点-黄2018-10-13 13:06:58     301.149     2078.8078
 ────────────────────────────────────────────────
          火车头东南线三亚信鸽赛区雷城(B组)指定成绩(雷城-三亚300公里)

 冠军 周  华035 32-2018-0764511雌-灰-黄 2018-10-13 12:06:10     298.169      1024.0491
 亚军 洗冬震076 00-2018-5500394雌-灰-砂 2018-10-13 12:43:13     298.554       909.6246 
 ──────────────────────────────────────────────── 
          火车头东南线三亚信鸽竞翔组二次越海A组指定成绩(湛江-三亚350公里) 
 冠军 陈  云106 00-2018-4200022雄-灰-黄 2018-10-26 12:49:43     373.772      1005.5292
 ──────────────────────────────────────────────── 
          火车头东南线三亚信鸽竞翔组二次越海B组指定成绩(湛江-三亚350公里) 
 冠军 胡朝阳077 32-2018-0764812雄-绛-黄 2018-10-26 12:23:24     371.722      1076.2073
 
 亚军 冼冬震076 00-2018-4220018雄-灰-砂 2018-10-26 12:44:00     372.970      1019.0437
 ────────────────────────────────────────────────
            火车头东南线三亚信鸽阳西特比环成绩(阳西-三亚420公里) 
 冠军 苏  望 061 00-2018-5500236 雌-灰-黄  2018-11-03 11:58:39   419.305     1315.8795
 
 亚军 陈义武 049 00-2018-5500162 雌-雨点-黄2018-11-03 11:50:31   405.230     1305.0184
 
 季军 陈  奇 007 00-2018-5500053 雄-灰-黄 2018-11-03 12:11:55    427.143     1286.8982
 
  4 周  华 035 00-2018-5500245 雌-灰-砂  2018-11-03 12:16:17    420.138     1249.3573
 
  5 孙长瑜 002 00-2018-5500005 雌-灰-黄  2018-11-03 12:21:46    424.756     1242.8244
 
  6 陈  奇 007 00-2018-5500299 雄-雨点-黄2018-11-03 12:36:29    427.143     1198.2132
 
  7 陈世亮 068 00-2018-5500040 雌-灰-黄  2018-11-03 12:33:58    422.479     1193.5558
 
  8 孙长瑜 002 00-2018-5500001 雌-雨点-砂2018-11-03 12:41:01    424.756     1176.5550

  9 符世云 048 00-2018-5500368 雄-雨点-黄2018-11-03 12:23:23    403.603     1175.3717
 
  10陈世亮 068 00-2018-5500390 雌-灰-砂  2018-11-03 12:40:19    422.479     1172.5213
 ─────────────────────────────────────────────────
          火车头东南线三亚信鸽湛江·阳西双关特比环越海成绩(阳西-三亚420公里) 
  冠军 孙长瑜 002 00-2018-5300007 雄-雨点-砂   湛江飞行速度(米/分)973.4146    1106.6158
 
  亚军 孙长瑜 002 00-2018-5300010 雌-雨点-黄   湛江飞行速度(米/分)966.5949     1095.0142
 ───────────────────────────────────────── 
       火车头东南线三亚信鸽 雷城·湛江·阳西三关指定越海成绩(阳西-三亚420公里) 
  冠军 冼冬震076 00-2018-4220018 雄-灰-砂        三关    699.3535  1019.0437 1105.3181       
───────────────────────────────────────────────── 
  亚军 王裕杰006 00-2018-5320042 雌-灰白-黄      三关    769.0779  940.9227   863.6527        
 ──────────────────────────────────────────────── 
  季军 胡朝阳077 32-2018-0764815 雄-雨点-砂      三关    643.5306  642.0993  1231.4364       
 ─────────────────────────────────────────────────
      火车头东南线三亚信鸽 演丰·湛江·阳西三关特比环越海成绩(阳西-三亚420公里) 
  冠军 武  宏 029 00-2018-5320057 雄-灰-黄 三关特比       1191.4066  898.4600  1284.1238
 
  亚军 武  宏 029 00-2018-5320027 雄-灰-砂 三关特比       1198.5207  985.2491  1021.7840
 
  季军 武  宏 029 00-2018-5320028 雄-花-黄 三关特比       1208.5304  880.1581  1077.2524
 ─────────────────────────────────────────────────
        火车头东南线三亚信鸽 湛江·阳江双关指定越海成绩(阳西-三亚420公里)
  冠军 胡朝阳 077 32-2018-0768102 雌-灰-砂 湛江·阳江双关   1081.3206   1227.5303
 
  亚军 周  华 035 00-2018-5500245 雌-灰-砂 湛江·阳江双关    905.9809   1249.3500
 ────────────────────────────────────────────────
        火车头东南线三亚信鸽阳西A指一把抓越海(阳西-三亚420公里)

  冠军 苏  望061 00-2018-5500236 雌-灰-黄 2018-11-03 11:58:39 419.305   1315.8795
 ──────────────────────────────────────────────
        火车头东南线三亚信鸽B指速度赛越海(阳西-三亚420公里)
  冠军 苏  望 061 00-2018-5500236 雌-灰-黄 2018-11-03 11:58:39  419.305   1315.8795
 
  亚军 陈  云 106 00-2018-4200022 雄-灰-黄 2018-11-03 12:22:59  436.103   1271.4992
 
  季军 周  华 035 00-2018-5500245 雌-灰-砂 2018-11-03 12:16:17  420.138   1249.3573
 ───────────────────────────────────────────────
      火车头东南线三亚信鸽 阳西站两羽组越海成绩(阳西-三亚420公里)
 冠军 陈  云 106 00-2018-4200022 雄-灰-黄  2018-11-03 12:22:59 436.103   1271.4992
      陈  云 106 00-2018-4200025 雌-灰-砂 2018-11-03 12:43:13  436.103   1200.6689
       
 亚军 周  华 035 00-2018-5500245 雌-灰-砂  2018-11-03 12:16:17  420.138  1249.3573
      周  华 035 32-2018-0764511 雌-灰-黄 2018-11-03 12:33:51  420.138   1187.3336
 ───────────────────────────────────────────────
       火车头三亚市信鸽700公里越海大决赛综合排名成绩(东莞-三亚700公里)
 冠军 陈明洪004 00-2018-7700298 雌-灰-砂   2018-11-17 10:09:02  657.439   722.4340
 
 亚军 陈桂仁062 32-2018-0764770 雌-雨点-黄 2018-11-17 11:28:54  694.516   701.6022
 
 季军 陈世亮068 00-2018-4220055 雄-雨点-黄 2018-11-17 11:32:24  683.892   688.4357
 
   4 赵阿宝021 32-2018-0765254 雌-雨点-黄 2018-11-17 11:44:25  660.488  656.9296
 
   5 陈柏清051 00-2018-7700270 雌-灰-黄   2018-11-17 11:52:24  663.431  654.6586
 
   6 麦五弟098 32-2018-0764620 雄-灰-黄   2018-11-17 14:05:11  704.347  614.5151
 
   7 林竹恒093 32-2018-0764701 雄-灰白-黄 2018-11-17 14:56:12  703.894  587.9502
 
   8 陈其志102 00-2017-4200005 雌-雨点-黄 2018-11-17 15:29:16  703.876  572.1329
 
   9 李千政041 32-2018-0765235 雄-雨点-砂 2018-11-17 14:52:20  657.426  550.9157
 
   10黎永光059 32-2018-0763528 雌-雨点-黄 2018-11-17 16:07:16  687.087  541.7528

   11何朝汉047 00-2018-0765443 雄-雨点-砂 2018-11-17 15:45:40  659.744   529.2064
 
   12符史陆044 00-2018-5500123 雌-雨点-黄 2018-11-17 16:28:18  665.794   516.3996
 
   13林鸿志046 00-2018-7700176 雌-绛-砂   2018-11-17 16:29:29  665.154   515.4301
 
   14肖家忠010 00-2018-7700042 雌-雨点-黄 2018-11-17 17:56:36  657.437   477.2336
 ─────────────────────────────────────────────
                火车头三亚市信鸽700公里越海指定两羽组比赛成绩(东莞-三亚700公里)
  冠军 陈其志102 00-2017-4200005 雌-雨点-黄 2018-11-17 15:29:16   703.876   572.1329
 ──────────────────────────────────────────────
               火车头三亚市信鸽700公里越海A组指定比赛成绩(东莞-三亚700公里)
  冠军 陈其志102 00-2017-4200005 雌-雨点-黄 2018-11-17 15:29:16   703.876   572.1329
 ──────────────────────────────────────────────
               火车头三亚市信鸽700公里越海B组指定比赛成绩(东莞-三亚700公里)  
  冠军 陈其志102 00-2017-4200005 雌-雨点-黄 2018-11-17 15:29:16   703.876   572.1329
 ──────────────────────────────────────────────
               火车头东南线三亚信鸽 阳西 东莞双关指定伯马(东莞-三亚700公里)
 阳江站
      陈其志102 00-2017-4200005 雌-雨点-黄2018-11-03 13:20:46    436.525  1089.2247
 东莞站
  冠军 陈其志102 00-2017-4200005 雌-雨点-黄 2018-11-17 15:29:16  703.876   572.1329
 ───────────────────────────────────────────────
             火车头三亚市信鸽700公里越海特比环比赛成绩(东莞-三亚700公里)
  冠军 陈明洪004 00-2018-7700298 雌-灰-砂  2018-11-17 10:09:02   657.439   722.4340

  亚军 陈柏清051 00-2018-7700270 雌-灰-黄  2018-11-17 11:52:24   663.431   654.6586

  季军 林鸿志046 00-2018-7700176 雌-绛-砂  2018-11-17 16:29:29   665.154   515.4301
 ───────────────────────────────────────────────               2019年三亚火鸽炎炎夏季越海精英比赛排名成绩(茂名-三亚400公里)
冠军 张文帅063 00-2019-6660050雌-雨点-黄2019-06-17 09:23:41  400.662     415.7611
 
亚军 陈太坤016 00-2019-6660188雄-麒麟花-砂2019-06-17 09:36:   375.205     384.3001
 
季军 张邦豪050 00-2019-0720876 雄-灰-黄 2019-06-17 09:55:06  382.197     384.0790
 
  4 陈  奇007 00-2019-6660043 雄-灰-黄 2019-06-17 10:46:11  401.178     383.4682
 
  5 梁其文078 00-2017-9900585 雄-灰-黄 2019-06-17 10:35:20  396.824     383.2814
 
  6 杨  健009 00-2019-6660111 雄-雨白-砂2019-06-17 09:44:32 371.406     377.2407
 
  7 杨明道027 00-2019-0721179 雄-灰-砂 2019-06-17 10:35:37  383.255     370.0742
 
  8 冼冬震076 00-2019-6660060 雄-雨点-黄2019-06-17 11:39:35  404.952     368.2777
 
  9 陈  奇007 32-2019-0768143 雄-雨点-黄2019-06-17 11:31:55  401.178     367.4071
 
 10 武  宏029 00-2019-6660092 雄-雨点-黄2019-06-17 11:31:13  393.325     360.4463
 ───────────────────────────────────────
             三亚火鸽炎炎夏季越海比赛特比环成绩(茂名-三亚400公里)
 冠军 张文帅063 00-2019-6660050雌-雨点-黄2019-06-17 09:23:41   400.662    415.7611
 
 亚军 陈太坤016 00-2019-6660188雄-麒麟花-砂2019-06-17 09:36:20 375.205    384.3001
  
 季军 陈  奇007 00-2019-6660043雄-灰-黄 2019-06-17 10:46:11   401.178    383.4682
 
  4 杨  健 009 00-2019-6660111雄-雨白-砂2019-06-17 09:44:32  371.406    377.2407
 
  5 冼冬震 076 00-2019-6660060雄-雨点-黄2019-06-17 11:39:35  404.952    368.2777
 
  6 武  宏 029 00-2019-6660092雄-雨点-黄2019-06-17 11:31:13  393.325    360.4463
 
  7 陈柏清 051 00-2019-6660149雌-灰-砂 2019-06-17 11:58:20   381.223    340.8850
 ───────────────────────────────────────
          三亚火鸽炎炎夏季越海比赛精英特比环成绩(茂名-三亚400公里) 
 冠军 周  华035 00-2019-6600619雌-雨点-黄2019-06-17 11:57:57 395.130     353.4416
 ───────────────────────────────────────
          三亚火鸽炎炎夏季越海聚宝盆比赛成绩(茂名-三亚400公里)
 冠军 张文帅063 00-2019-6660050雌-雨点-黄2019-06-17 09:23:41  400.662    415.7611
 
 亚军 周  华035 00-2019-6600619雌-雨点-黄2019-06-17 11:57:57 395.130     353.4416
 ─────────────────────────────────────── 
          三亚火鸽夏季越海三关比赛排名成绩(茂名-三亚400公里)
  冠军 张文帅063 00-2019-6660050雌-雨点-黄 2019-06-17 09:23:41  400.662   415.7611
 
  亚军 周  华035  00-2019-6600619雌-雨点-黄2019-06-17 11:57:57  395.130   353.4416
 ─────────────────────────────────────────────
         三亚火鸽夏季越海双关比赛综合排名成绩(茂名-三亚400公里)  
 冠军 周  华035 00-2019-6600619雌-雨点-黄2019-06-17 11:57:57    395.130   353.4416
 ─────────────────────────────────────────────
                三亚火鸽夏季越海a组比赛成绩(茂名-三亚400公里) 
   
  冠军 张文帅063 00-2019-6660050雌-雨点-黄2019-06-17 09:23:41    400.662   415.7611
 
  亚军 陈  奇 007 00-2019-6660043雄-灰-黄 2019-06-17 10:46:11    401.178   383.4682
 ──────────────────────────────────────────────
                三亚火鸽夏季越海b组比赛综合排名成绩(茂名-三亚400公里)
  冠军 周  华 035 00-2019-6600619雌-雨点-黄2019-06-17 11:57:57   395.130   353.4416
 ────────────────────────────────────────────── 
                    三亚火鸽夏季越海两羽组比赛成绩(茂名-三亚400公里)
  冠军 周  华 035 00-2019-6600619雌-雨点-黄2019-06-17 11:57:57   395.130   353.4416
 ──────────────────────────────────────────────
                 三亚火鸽炎炎夏季两会朕翔比赛成绩(茂名-三亚400公里)
  冠军 张文帅063 00-2019-6660050雌-雨点-黄2019-06-17 09:23:41     400.662   415.7611
 ───────────────────────────────────────
                

            2018年秋季三亚崖州港门赛区 阳江-三亚500公里决赛
   
  冠军 麦三福32-2018-0763730雄-雨点-砂

  亚军 麦天养32-2018-0763998雌-灰-黄

  季军 麦五弟32-2018-0764616雄-灰-黄

───────────────────────────────────────
            2018年秋季三亚崖州港门赛区 东莞-三亚700公里决赛
 
  冠军 麦五弟32-2018-0764620雌-灰-砂

  亚军 林竹恒32-2018-0764701雄-灰白条-黄

  季军 麦天养32-2018-0763998雌-灰-黄
───────────────────────────────────────更新时间:2019-06-28 23:12:34
评论列表
用户名: 密码:     立即注册


pk10开奖结果_4hKEJeF pk10开奖结果_FCMpl5T pk10开奖结果_XzU3E pk10开奖结果_y50MIo5 pk10开奖结果_PRHso2 pk10开奖结果_28Rr9 pk10开奖结果_eHhtFE pk10开奖结果_FTc25 pk10开奖结果_Q73hg pk10开奖结果_20jU5Q